• German
German

Main Navigation

Zelo/2014a: Periodenfindung in rot verrauschten Zeitreihen

Bibtype Article
Bibkey Zelo/2014a
Author Zelo, Ieva
Title Periodenfindung in rot verrauschten Zeitreihen
Journal Masterthesis
Year 2014
Projekt SFB876-C3
 
Bibtex Here you can get this literature entry as BibTeX format.